Kúpa a Obchodné podmienky

Vážení zákazníci,

pre nákup či otestovanie našich výrobkov môžete navštíviť našu predajňu v Bratislave - Ružinove (viď kontakt). Náš odborný personál Vám poradí pri výbere vhodného modelu a doplnkov. Vybraný model si môžete súčasne vyskúšať.

Motokolobežku, prípadne doplnok či náhradný diel si môžete objednať aj na dobierku. Tovar zasielame jedným z našich renomovaných partnerov (DHL či DPD). Platba za tovar prebehne pri prevzatí tovaru. Po prijatí objednávky Vás budeme kontaktovať e-mailom alebo telefonicky aby sme dohodli dátum odoslania tovaru, prípadne dohodli detaily objednávky. Veľmi dobrým pomocníkom pri výbere vhodého modelu sú video sekcie, prípadne detailné fotografie našich motokolobežiek. Tlačítko NAŠE VIDEA nájdete na hornej lište našej stránky. 

 

DODANIE OBVYKLE DO 3 PRACOVNÝCH DNÍ OD POTVRDENIA OBJEDNÁVKY.

 
Balné a prepravné pre všetky modely kolobežiek a trojkoliek je zvyčajne 12,00€ po celom území Slovenskej republiky. Balné prepravné pre náhradné diely je 4,80€. V prípade náhradného dielu ako batérie, či motor, je cena za balné a prepravné 8,40€. 

Prosím prečítjate si naše Obchodné podmienky:
 

Riešenie sporov (platí od 1.2.2016)

Prípadné spory vznikuté v súvislosti s nákupom na tomto e-shope aj s obchodnými podmienkami tu uverejnenými bude predávajúcí a kupující riešiť predovšetkým spoločným jednaním.

Kupujúcí má právo v prípade, že se nepodarí mezi predávajúcím a kupujúcím spor priamo vyriešiť, zahájiť mimosúdne riešenie tohto sporu. Subjektom príslušným k zahájení mimosoudného riešenia tohto sporu je Slovenská obchodná inšpekcia. 

 
 

OBCHODNÉ PODMÍENKY PRE SPOTREBITEĽOV

 

Nitro scooters SR - Motokolobežky.eu

Ecomove, spol. s r.o.

so sídlom: Staré zahrady 34 Bratislava 2, PSČ 821 05

identifikačné číslo 50281810

1.     Všeobecné ustanovenia

Týmito podmienkami sa riadia práva a povinnosti strán z kúpnej zmluvy ku každému tovaru (ako samotných výrobkov, tak náhradných dielov), ktoré predávajúci predáva kupujúcemu. Týmito podmienkami je viazaný predávajúci a okamžikom uzavretia kúpnej zmluvy (rozumie sa ako písomnou formou, tak zaslaním objednávky, prostredníctvom elektronických médií - e-mail, web stránka, telefón) aj kupujúci.
Kúpna zmluva je uzatvorená akceptáciou objednávky kupujúceho predávajúcim. Kupujúci odoslaním záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky predávajúceho.
Pokiaľ nie je kupujúci voči predávajúcemu v postavení spotrebiteľa, pre právne vzťahy z kúpnej zmluvy platia ustanovenia obchodného zákonníka.
 
2.     Objednanie tovaru
 
a) Kupujúci objednáva tovar alebo náhradné diely na základe ponuky umiestnenej na webovej stránke predávajúceho (www.motokolobezky.eu) a pod uvedenými objednávacími kódmi a názvom tovaru (vrátane udania farby produktu).
b) Predávajúci môže prijať obejdnávku aj iným spôsobom (mail, telefonicky) čo nemá vplyv na platnosť kúpnej zmluvy ale má právo na takto vykonanú objednávku požadovať písomné alebo elektronické potvrdenie tejto objednávky, ktorá sa týmto potvrdením stáva záväznou pre kupujúceho.
c) Kupujúci preberá objednávkou tovaru všetkú zodpovednosť za správnosť objednaného výrobku a za všetky prípadné, náslené škody vzniknuté nesprávnym výberom.
d) Kupujúci je plne zodpovedný za jeho vytvorenú - zaslanú objednávku - tj. aj za objednaný typ, farbu a množstvo.
e) Objednávka je predávajúcim potvrdená najneskôr do 72 hodín a to buď elektronickou formou (e-mailom) alebo telefonicky.
Pokiaľ je zvolené dodanie tovaru na dobierku je o odoslaní tovaru kupujúci informovaný v deň odovzdanie balíka prepravnej spoločnosti.
f) Predávajúci nie je povinný objednávku prijať.

g) V prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná. 
 
3.     Kúpna cena, splatnosť
 
a) Kupujúci je povinný predávajúcemu za dodaný tovar uhradiť kúpnu cenu, ktorá je daná cenníkom predávajúceho, platného v dobe prijatia objednávky, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
b) Prodajca je platcom DPH.
c) Pokiaľ je dohodnutá platba na faktúru, potom kupujúci uhradí kúpnu cenu v lehote splatnosti predávajúceho. Pri omeškaní kupujúceho s platbou za dodaný tovar predávajúcemu nad rámec lehoty splatnosti je kupujúci povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
d) Ceny uvedené na servery www.motokolobezky.eu sú chápané ako návrh kúpnej zmluvy.
e) Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu individuálnu zľavu z ceny uvedenej na internetových stránkach www.motokolobezky.eu
f) V cene tovaru nie je započítaná cena doručenia a balného, pokiaľ to nie je výslovne stanovené u konkrétneho tovaru inak.
g) Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Zmena cien bez predchádzajúceho upozornenia a odsúhlasení kupujúcim nie je možná na už potvrdených objednávkach, výnimkou môže byť len v prípade vis maior.
 
4.     Podmienky dodania
 
a) Predávajúci vynakladá všetkú snahu na rýchly a hladký priebeh vyexpedovania tovaru.
b) Štandardné dodancie podmienky sú nasledujúce (platí pre prípad, že tovar je skladom):
- pri kúpe na dobierku bude tovar odovzdaný prepravnej spoločnosti max. do 7 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky (pokiaľ nebude na potvrdení objednácky predávajúceho uvedené inak.) Doba prepravy je následne 1-2 pracovné dni.
- pri osobnom odbere tovaru je produkt odovzdaný len na základe hotovostnej úhrady na mieste. Aby bol produkt v mieste predaja tovaru včas pripravený, je potrebné, aby kupujúci predom informoval predávajúceho o požiadavke na konkrétny model a farbu.
- v prípade ak kupujúci zadá v objednávke osobný odber a daný objednaný tovar si nevyzdvihne do 7 dní od objednania, objednávka bude po 7 dňoch automaticky stornovaná.
c) Pokiaľ nie je požadovaný tovar skladom, je potrebné sa informovať na termín dodania individuálne s kupujúcim.
d) Kupujúci má povinnosť pri prevzatí tovaru potvrdiť doklad o prebratí tovaru. Podpisom kupujúci potvrdzuje kompletnosť a správnosť tovaru bez zjavných poškodení.
 
5.    Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody 
 
a) Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamžikom uhradenia celej kúpnej ceny. Do úplného uhradenia kúpnej ceny nie je kupujúci oprávnený tovar predávajúceho zobrať, prenajať ani inak právne fakticky zaťažiť.
b) Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho okamžikom jeho dodania, respektíve prevzatím kupujúceho.
c) Zničenie, strata alebo odcudzenie tovaru nezbavuje kupujúceho povinnosti uhradiť predávajúcemu dojednanú kúpnu sumu.
 
6.    Záručné podmienky 
 
a) Predávajúci zodpovedá za úplnosť bezchybnosť dodaného tovaru a jeho príslušenstva v dobe dodania.
b) Záručná doba na tovar dodávaný predávajúcemu je stanovená na lehotu 24 mesiacov od dodania kupujúcemu pri dodržaní všetkých podmienok stanovených v návode na použitie, ak nie je stanovená predĺžená záruka. Záručná doba pre obchodné firmy (právnické osoby, SZČO) je 12 mesiacov. Záručná doba u použitého tovaru je 6 mesiacov na skrytú závadu výrobku. U subjektov poskytujúcich výrobky na požičiavanie - prenájom (požičovne) nie je poskytnutá žiadna záručná doba na výrobky.
c) Podstatnou vadou tovaru je výhradne jeho úplné poškodenie.
e) Popri zákonným nárokom zo závad dodaného tovaru nemá kupujúci žiadny nárok na náhradu ďalšej škody, ušlého zisku ani zmluvnej pokuty.
f) Podmienkou pre bezplatné odstránenia závad v záručnej lehote je použitie tovaru k určenému účelu podľa pokynov predávajúceho respektívne výrobcu, ktoré sú uvedené v priloženom návode k použitiu.
g) Pokiaľ kupujúci alebo iné osoby bez vedomia či poverenia predávajúceho vykonajú opravy alebo iné zásahy na predanom tovare v priebehu záručnej doby, stráca kupujúci právo z poskytnutej záruky.
h) Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodborným uvedením do prevádzky, neodbornou montážou, nesprávnym zaobchádzaním s tovarom, jeho neodbornou údržbou alebo neodborným zásahom. Predávajúci rovnako nespokytuje záruku na tovar, ktoré v dôsledku spôsobu jeho využitia alebo nadmerného namáhania podlieha predčasnému opotrebeniu. Predávajúci ďalej neposkytuje záruku na vady tovaru spôsobené nesprávnym skladovaním kupujúcim.
i) Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, na ktorú sa vzťahuje záruka, je možné uplatniť právo zo zodpovednosti za závady z predaného výrobku iba na základe písomne podanej reklamácie (predávajúci zašle kupujúcemi "reklamačný protokol" pre vyplnenie popisu závady a ďalších informácií). Kupujúci je povinný vždy doložiť Záručný list.
j) O reklamácií rozhoduje poverená osoba predávajúceho bezodkladne avšak najneskôr do 30 dní odo dňa obdržania reklamovaného tovaru. V zložitejších prípadoch, kedy nie je možné u predávajúceho rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie bez vyjadrenia výrobcu, musí o tomto predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho.
k) Reklamácia neúplného alebo nesprávne dodaného tovaru musí byť čo najskôr vykonaná preukázateľnou formou (písomne alebo e-mailom) priamo predávajúcemu a takýto tovar nesmie byť uvedený do prevádzky.
l) Miestom plnenia záruky je predajňa Predajcu.
 
7.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy 
 
Odstúpenie pri kúpe tovaru cez internetový obchod (pokiaľ nebola objednávka na IČ)
Kupujúci má právo podľa odstavca 6 novely Občianskeho zákonníka č.367/2000 odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pokiaľ sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok používania alebo opotrebenia, v pôvodnom obale poslať späť v uvedenej lehote (určujúci je dátum odoslania). Po obdržaní vráteného tovaru predávajúci zákazníkovy vráti späť odpovedajúcu čiastku vopred dohodnutým spôsobom do 14 dní od dátumu doručenia. Vrátená čiastka sa bude rovnať rozdielu kúpnej ceny a nákladov, ktoré predajca vynaložil v súvislosti s dodaním tovaru zákazníkovy (prepravné, balné, dobierkový poplatok atď.)
Storno objednávky pred dodaním
Za storno objednávky pred dodaním sa rozumie, pokiaľ objednávateľ požiada o storno objednávky pred jej dodaním, resp. pred okamžikom, kedy je zásielka odovzdaná dopravcovi k doručeniu objednávateľovi. Zákazník v tomto prípade neplatí žiadne storno poplatky. V prípade, že predávajúci tovar už preukázatelne naložil prepravcovi, vzniká kupujúcemu nárok na vymáhanie ceny za prepravu diskutovaného tovaru (ku kupujúcemu a späť).
 
8.    Rozhodné právo, riešenie sporov 
 
a) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti) na strane druhej sa riadia platnými ustanoveniami občianskeho zákonníka.
b) Právny vzťah medzi predávajúcim na strane jednej a kupujúcim - fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá nie je spotrebiteľ, na strane druhej sa riadi platnými ustanoveniami obchodného zákonníka.
c) Prípadné spory vzniknuté v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami budú obdidve strany riešiť predovšetkým spoločným jednaním a predovšetkým písomnou formou.
d) Ak nedôjde k urovnaniu sporu vzájomným jednaním medzi obidvoma stranami, bude spor prejednávaný a rozhodnutý podľa platného práva Slovenskej republiky.
 
9.    Záverečné dojednania
 
Všetky podmienky a sankcie, vrátane zmluvných pokút, sú podľa prehlásenia strán primerané a správne. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu spôsobenej škody. Odstúpením od kúpnej zmluvy nie sú dotknuté dojednania o sankciách ani ďalšie dojednania, z ktorých povahy plynie, že majú trvať aj po zrušení zmluvy odstúpením.

Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2014 do odvolania. 
 
10.   Reklamačný poriadok
 
K zaisteniu jednotného a správneho postupu pri vybavovaní reklamácií v našej firme, vydávame nasledujúci reklamačný poriadok:

Článok č. 1 - Práva zo zodpovednosti za závadu veci
Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru závada, má kupujúci podľa Občianskeho Zákonníka právo túto závadu reklamovať. Výnimku tvorí tovar predávaný za nižšiu cenu so závadou, na základe ktorej bola dojednaná nižšia cena. Takúto závadu nie je možné reklamovať.

Podmienkou uznania záruky je predloženie originálu Záručného listu. Bez tohoto bude výrobok opravený len na náklady odberateľa. Zodpovednosť za závady zaniká vtedy, ak nebola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil a o predpokladanej dobe vybavenia.

Článok č. 2 - Lehoty pre uplatnenie reklamácie
Oznámenia o zistených závadách musí kupujúci vykonať u predávajúceho osobne v mieste predajne predávajúceho vyplnením Reklamačného protokolu. V individuálnych prípadoch je možné oznámenia podať písomne (e-mail, dopis). Pri obidvoch oznámeniach musí kupujúci uviesť zistené závady a doložiť foto dokumentácie tovaru.

Článok č. 3 - Odstrániteľné závady
Ak ide o závadu. ktorú je možné odstrániť, má kupujúci právo, aby bola táto závada bezplatne a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť vadnú vec za nový náhradný diel.

Článok č. 4 - Neodstrániteľné závady
Ak ide o závadu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá vedie bráni tomu, aby mohla byť vec riadne užívaná, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide o závady odstrániteľné, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie závady, po oprave alebo ak ide o väčší počet závad vec riadne užívať. Ak má vec predaná za nižšiu cenu závadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci, právo na primeranú zľavu.

Článek č. 5 - Miesto plnenia záruky
Miestom plnenia pre riešenie všetkých záručných opráv je predajňa predajcu na adrese Prešovská 45, 821 02 Bratislava

Článek č. 6 - Ostatné ustanovenia
Podmienkou reklamácie je popísanie reklamovanej závady, doloženie tovaru so závadou a návrh kupujúceho, aké riešenie reklamácie požaduje. V záujme zjednodušenia a rýchleho  reklamačného vybavenia predávajúci odporúča kupujúcemu dokladovať ukážky závady (foto) s bližším vysvetlením ich vzniku.
 
 
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 

AKO CHRÁNIME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Naša spoločnosť rešpektuje právo na ochranu osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov a klientov, ako aj všetkých ďalších osôb, ktoré jej sprístupnia svoje osobné údaje, a zaväzuje sa ich chrániť v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov. Ochrane Vašich osobných údajov za zaväzujeme venovať maximálnu pozornosť a k ich ochrane využívame tie najvyššie bezpečnostné štandardy.


Sledovanie našej stránky www.motokolobezky.eu


Prechádzate našou webovou stránkou www.motokolobezky.eu.  Naša webová stránka Vám umožňuje prezerať si jednotlivé sekcie bez toho, aby ste sa museli akokoľvek identifikovať, alebo aby ste pre tento účel museli zverejniť Vaše osobné údaje.


Každé navštívenie našej webovej stránky a jednotlivých sekcií zaznamenávame, aby sme tak získali všeobecné informácie o navštevovanosti našej stránky a jednotlivých jej sekcií, a aby sme tak mohli doplňovať a priebežne aktualizovať tam poskytnuté informácie podľa potreby a požiadavkov. Informácie, ktoré na základe každej návštevy našej stránky získavame, sú však iba všeobecnými informáciami, bez možnosti identifikovať konkrétneho návštevníka.Zhromažďované osobné údaje

V prípade, že sa rozhodnete reagovať  objednávkou na akýkoľvek z našich aktuálne ponúkaných produktov budete požiadaný o  sprístupnenie Vašich osobných údajov v  podobe meno a priezvisko, adresa a telefonický,  emailový kontakt, atď. Tieto informácie budú využité výhradne k tomu, aby sme Vám mohli poskytnúť kvalitné služby a mohli dodať objednaný tovar.


Pri zasielaní Vašich objednávok prostredníctvom e-mailu a v nich poskytnutých osobných údajov, dbajte prosím na to, aby tieto údaje boli čo najaktuálnejšie a pravdivé. Iba tak Vám bude naša spoločnosť schopná poskytnúť Vami požadované služby v tej najvyššej možnej kvalite. V prípade, že vo Vami poskytnutých informáciách dôjde k akejkoľvek zmene, informujte prosím našu spoločnosť bez zbytočného odkladu, aby pri poskytovaní našich služieb nedošlo k žiadnemu nedorozumeniu.


Naša spoločnosť bude s Vami poskytnutými osobnými údajmi nakladať vždy v medziach platnej právnej úpravy, pričom pri nakladaní s Vašimi osobnými údajmi bude mať za každých okolností na pamäti ich ochranu pred neoprávneným zneužitím či sprístupnením tretím osobám. Naša spoločnosť sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Váš email a prípadne iné osobné údaje zadávate dobrovoľne do rôznych formulárov na našej stránke: registračné formuláre, objednávkové formuláre. Tento email, ktorý ste zadali na našej webovej stránke www.motokolobezky.eu môže byť použitý na odosielanie informácií a aktualizácií týkajúcej sa Vašej objednávky. Taktiež na odosielanie noviniek, rád, tipov a trikov, informácie o produktoch a službách, o pripravovaných akciách, zľavách atď.
Ak sa budete chcieť kedykoľvek odhlásiť z odoberania e-mailov, stačí, ak kliknete na odhlasovací odkaz, ktorý je umiestnený v e-maily, alebo nám napíšte a my Vás odhlásime.


Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme

Naša spoločnosť v žiadnom prípade nesprístupní Vaše osobné údaje marketingovým či iným podobne zameraným spoločnostiam, ani tieto nezverejní na svojich stránkach tak, aby boli voľne prístupné tretím osobám bez Vášho predchádzajúceho súhlasu. Riadne uschované osobné údaje sú prístupné iba našim zamestnancom. Naša webová stránka je za účelom zaistenia čo najväčšej ochrany Vašich osobných údajov chránená špičkovými ochrannými systémami tak, aby nedochádzalo k (i) neoprávneným prístupom k Vašim osobným údajom, (ii) protiprávnym poškodeniam dát, (iii) neoprávneným zmenám ani k (iv) nesprávnemu užívaniu Vašich osobných údajov či k (v) ich zneužitiu.


Dovoľujeme si však upozorniť, že nie je v našich možnostiach garantovať, že Vaše osobné údaje nebudú zachytené treťou osobou. S ohľadom na charakter internetu, ktorý predstavuje verejne prístupný zdroj informácií, nie je možné vylúčiť, že poskytnuté informácie budú nejakým spôsobom zachytené treťou osobou.


Rovnako si dovoľujeme uviesť, že v súlade s platnou právnou úpravou sú aj naši zamestnanci, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, viazaní povinnosťou mlčanlivosti, a to aj po skončení ich pracovného pomeru s našou spoločnosťou.Kde Vaše osobné údaje uschovávame

Vami poskytnuté osobné údaje uschovávame po dobu nevyhnutne nutnú dobu, najdlhšie však 36 mesiacov, v databáze  našej spoločnosti.Aké sú Vaše práva

V súlade s platnou právnou úpravou máte, ako tzv. dotknutá osoba, právo na základe písomnej žiadosti od našej spoločnosti vyžadovať:

-  informáciu, či sú alebo nie sú príslušné osobné údaje o vás našou spoločnosťou spracúvané,

-  máte právo oboznámiť sa s postupom spracúvania  Vašich osobných údajov,

-  presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie,

-  zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-  opravu alebo likvidáciu Vašich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

-  likvidáciu osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil;

-  likvidáciu osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona a samozrejme tiež

-  blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak by sme spracúvali osobné údaje na základe Vášho súhlasu.V súlade s platnou právnou úpravou ďalej máte, ako tzv. dotknutá osoba, právo na základe písomnej žiadosti u nás namietať:

-  spracúvanie Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

-  využívanie Vašich osobných údajov (titul, meno, priezvisko a adresa) určených pre naše potreby na účely priameho marketingu v poštovom či inom obdobnom styku a

-  poskytovanie Vašich osobných údajov iným subjektom v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa na účely priameho marketingu.Cookies

Zjednodušene je možné uviesť, že tzv. cookies sú malé textové súbory, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači. Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač a optimálne tak prispôsobiť našu internetovú ponuku čo možno najoptimálnejším spôsobom Vašim potrebám. V prípade, že o tieto cookies nemáte záujem, môžete si nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby neakceptoval nové cookies, alebo Vás na nové cookies upozornil, prípadne tieto cookies vypnúť. Cookies nespôsobujú na Vašom počítači žiadne škody a neobsahujú žiadne vírusy. Dovoľujeme si upozorniť, že v prípade, že na Vašom prehliadači zakážete všetky cookies, môže sa stať, že nebudete mať prístup k niektorým častiam našej stránky.Udelenie súhlasu

Odoslaním Vašich osobných údajov poskytujete našej spoločnosti Váš súhlas s ich spracovaním vo vyššie uvedenom rozsahu za účelom sprostredkovania práce, poskytnutia možnosti uzatvoriť príslušnú zmluvu na poskytovanie služieb, ako aj ďalšie zmluvy obdobného typu.Ak máte k ochrane Vašich osobných údajov akékoľvek otázky

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov, ich zmeny, aktualizácie či ich odstránenia, nás, prosíme, neváhajte kedykoľvek kontaktovať prostredníctvom emailových adries uvedených v sekcii „Kontakt“ na našej webovej stránke www.motokolobezky.eu či na tam uvedenú poštovú adresu. Veľmi radi Vám akékoľvek nejasností podrobne vysvetlíme a radi pomôžeme.

 
 
 
Motokolobezky.eu  výhradný dovozca a distribútor Nitro scooters pre Slovenskú republiku
FaLang translation system by Faboba